Warunki Ogólne

§ 1 Zakres stosowania

Poniższe zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich produktów oprogramowania dostarczanych przez SILBERSAITEN odpłatnie i nieodpłatnie.

§ 2 Przedmiot umowy

1 SILBERSAITEN prowadzi sklep internetowy w celach komercyjnych pod domeną http://www.prestashop-module.com, w którym oferowane są głównie produkty software'owe bezpłatnie lub do kupienia przez Internet

§ 3 Obowiązki Klienta

Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane do prawidłowego przetworzenia zakupu, w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Klient jest odpowiedzialny za podane informacje i ich poprawność.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z §312 d. Abs. 4 BGB (niemiecki kodeks cywilny), produkty oprogramowania oferowane do natychmiastowego pobrania są wyłączone z prawa do odwołania.

§ 5 Opłaty, rozliczenia, warunki płatności

Aktualne ceny modułów można zobaczyć w sklepie. Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zakupione produkty według podanych cen. Prawidłowo zarejestrowani użytkownicy, którzy wywołali produkty odpłatne, otrzymają fakturę po pomyślnym zakończeniu procesu zakupu, przy czym faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną.
SILBERSAITEN akceptuje wyłącznie formy płatności oferowane w sklepie.

§ 6 Prawa autorskie i prawa autorskie

Oprogramowanie rozpowszechniane przez SILBERSAITEN jest chronione prawem autorskim. Użytkownik wyraża zgodę na uznanie i przestrzeganie praw autorskich. Żadne prawa autorskie, prawa użytkowania lub inne prawa własności do produktów oprogramowania nie zostaną przeniesione na Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z produktów oprogramowania wyłącznie do własnych celów. Nie jest on uprawniony do udostępniania produktów oprogramowania w Internecie, w intranetach, w ekstranetach lub w inny sposób osobom trzecim w celu ich wykorzystania. Publiczne powielanie lub inna dalsza publikacja oraz komercyjne powielanie produktów oprogramowania jest wyraźnie wykluczone. Użytkownik nie może usuwać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych zastrzeżeniach prawnych w pobranym produkcie oprogramowania.

Wszystkie moduły, za które pobierana jest opłata, są zasadniczo licencjonowane do użytku w sklepie internetowym. Jeśli klient chce korzystać z modułów oferowanych dla różnych sklepów, w każdym przypadku należy nabyć oddzielną licencję.

§ 7 Gwarancja/odpowiedzialność

Użytkowanie modułów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
Wszelkie dalsze roszczenia Użytkownika, w szczególności z tytułu utraty zysku lub szkód wynikowych, są wykluczone, chyba że SILBERSAITEN działał z rażącym zaniedbaniem lub umyślnie. W szczególności SILBERSAITEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela wsparcia dla modułów stron trzecich. Zapytania dotyczące problemów z tymi modułami należy kierować bezpośrednio do dewelopera.

§ 8 Identyfikator użytkownika i hasło

Przechowywanie i wykorzystywanie danych dostępowych do sklepu internetowego SILBERSAITEN jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta. SILBERSAITEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika z powodu niewłaściwego użycia lub utraty danych dostępowych przydzielonych mu lub zdeponowanych przez niego.

§ 9 Ochrona danych

Zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownik jest niniejszym informowany, że SILBERSAITEN będzie przechowywać i utrzymywać w tajemnicy jego pełny adres i wszelkie inne dane użytkownika dostarczone przez niego.
Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego adresu e-mail do informowania SILBERSAITEN o aktualizacjach asortymentu. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana poprzez nieformalne powiadomienie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów reklamowych przez osoby trzecie.

§ 10 Miejsce wykonania i jurysdykcja

Dla wszystkich dostaw jako miejsce wykonania i jurysdykcji ustala się Hanower. Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

§ 11 Skuteczność

Jeśli poszczególne fragmenty OWH są nieważne w świetle obowiązującego prawa, wszystkie pozostałe fragmenty pozostają ważne. Wraz z publikacją zaktualizowanych OWU, starsze wersje tracą swoją ważność.